Het label ‘ecodynamische onderneming’ als nieuwe springplank naar EMAS

GRI
Indicator EN26 - De FOD Financiën wil tegen 2017 een EMAS-registratie behalen voor 50% van zijn gebouwen met meer dan 100 personen. Het eerste gebouw dat voor deze oefening in aanmerking komt, is het North Galaxy-gebouw in Brussel. Dit werd bekendgemaakt in 2013. Uiteindelijk werd er beslist om bij wijze van springplank gebruik te maken van het label ‘ecodynamische onderneming’ van het Brussels Instituut voor Milieubeheer (BIM).

Net zoals EMAS, maar dan in een ‘lightversie’, omvat het label ‘ecodynamische onderneming’ verschillende elementen:

  • het energie- en grondstoffenverbruik verminderen
  • personeel mobiliseren en motiveren
  • de negatieve milieugevolgen verminderen
  • positieve externe communicatie en een officiële erkenning

Concreet komt het erop neer de impact van de activiteiten van de FOD Financiën op het milieu te analyseren, hierover te communiceren en de medewerkers te sensibiliseren, de doelstellingen en de milieu-indicatoren te bepalen, goede praktijken toe te passen die daaruit voortvloeien en het managementsysteem te plannen en in de hele organisatie toe te passen voor de gebouwen in Brussel. Het BIM verleent om de drie jaar een nieuw label na het doorlopen van een hernieuwingsdossier.

Voor North Galaxy zou het label tegen oktober 2014 moeten gehaald zijn. Daarna volgen tegen eind 2015, samen, de Finance Tower en de gebouwen in de Kunstlaan, Wetstraat 24, Paleizenstraat en Regenstschapsstraat. De EMAS-registratie wordt tegen 2017 gepland.

(GRI - Indicator EN26)

 

language: 
fr
Françoise Dubois
coordinatrice EMAS, Service DD
"En réalité, nous ne nous limitons pas aux consignes du label Entreprise Eco-dynamique mais nous travaillons de manière résolument plus large pour progresser dans notre projet EMAS, avec le soutien de l’IBGE."

Pourquoi avoir choisi le label Entreprise Eco-dynamique et ne pas s’être attaqué directement à EMAS ?

F.D. : Le label, plus facile à obtenir car moins contraignant - en termes d’audit notamment - nous ouvrira plus aisément les portes d’EMAS et nous permettra de bénéficier d’une intéressante reconnaissance sur la région de Bruxelles.
En réalité, nous ne nous limitons pas aux consignes du label Entreprise Eco-dynamique mais nous travaillons de manière résolument plus large pour progresser dans notre projet EMAS, avec le soutien de l’IBGE. Nous voulons déjà travailler avec des "éco-teams" par exemple, un concept imposé uniquement par EMAS.

Pourquoi démarrer dans le bâtiment North Galaxy ?

F.D. : Tout d’abord, c’est un bâtiment bruxellois, condition nécessaire pour obtenir le label Entreprise Eco-dynamique. Ensuite, il s’agit du siège social du SPF Finances. Cela veut dire que tous les dirigeants sont présents sur ce site, soutien indispensable pour la mise en œuvre du label dans ce bâtiment mais aussi, par la suite, dans tous les autres bâtiments.

Quels sont nos points forts et nos points faibles à l’heure actuelle pour le bâtiment North Galaxy ?

F.D. : Schématiquement, les points forts sont incontestablement la gestion des déchets, la mobilité et l’introduction des clauses environnementales dans les marchés publics. Les points faibles concernent l’eau et le permis d’environnement qu’il est indispensable de modifier.
Le défi est grand pour 2014 et les quelques années à venir mais je suis confiante. Nous avons déjà d’intéressants atouts.

 

language: 
nl
Françoise Dubois
EMAS-coördinator, Dienst DO
‘In werkelijkheid beperken we ons niet tot de richtlijnen van het label, maar werken we met de steun van het BIM resoluut in een ruimere context om vooruitgang te boeken in ons EMAS-project.’

Waarom deze keuze voor het label ‘ecodynamische onderneming’ en niet rechtstreeks voor het EMAS?

F.D.: ‘Dit label kan gemakkelijker worden behaald omdat het minder eisen oplegt, met name op het vlak van audit, Het opent voor ons de deur naar EMAS en zorgt voor een interessante erkenning in de Brusselse regio.
In werkelijkheid beperken we ons niet tot de richtlijnen van het label, maar werken we met de steun van het BIM resoluut in een ruimere context om vooruitgang te boeken in ons EMAS-project. Wij willen bijvoorbeeld al werken met "ecoteams", een concept dat alleen door EMAS wordt opgelegd.’

Waarom beginnen we met het gebouw North Galaxy?

F.D.: ‘Ten eerste gaat het om een Brussels gebouw en dat is een noodzakelijke voorwaarde om het label ‘Ecodynamische onderneming’ te krijgen.  Het is ook de hoofdzetel van de FOD Financiën. Dat wil zeggen dat alle leidinggevenden hier zitten en dat betekent een onmisbare steun voor het invoeren van het label in dit gebouw.’

Welke zijn momenteel onze sterke en zwakke punten voor het gebouw North Galaxy?

F.D.: ‘De sterke punten zijn het afvalbeheer, de mobiliteit en het opnemen van milieubedingen in de overheidsopdrachten. De zwakke punten hebben te maken met het water en de milieuvergunning die aangepast moet worden.’