Verklaring van de beslisser

De FOD Financiën gaat momenteel door een belangrijke fase in zijn ontwikkeling. Van nu tot 2017 willen we immers werken op twee vlakken: de herstructurering van ons departement en de voortdurende professionalisering van onze organisatie.

Om tegemoet te komen aan de wereld van vandaag, aan de eisen van de samenleving en van de openbare dienst en aan onze eigen behoeften moeten wij de ankerpunten van de verandering uitzetten die we bij onze FOD willen zien. Om helemaal een resultaatgerichte openbare dienst te worden, zal het nodig zijn om verschillende maatregelen te nemen, waarbij we vooral onze organisatiestructuur en onze geografische inrichting moeten hertekenen. Om de werking van de algemene administraties en de stafdiensten in een kleiner aantal gebouwen te verbeteren, is het evenwel nodig om stapsgewijs tewerk te gaan.

In 2013 kwam deze lange tocht duidelijk in een stroomversnelling die de komende jaren natuurlijk verdergaat. De eerste fasen van de ‘kanteling’ naar onze nieuwe structuur zetten ons definitief op weg richting modernisering. Daarbij kregen we reeds af te rekenen met enkele struikelblokken. Dat is normaal, aangezien deze evolutie voor de medewerkers een ingrijpende verandering meebrengt: vermindering van het aantal kantoren, verhuizingen, voor sommigen een verandering van functie ...  

Die kanteling naar een nieuwe structuur maakt deel uit van een groter geheel van initiatieven genomen om onze doeltreffendheid, efficiëntie en dienstverlening te verbeteren. Wij proberen die initiatieven te laten plaatsvinden in een omgeving die steeds moderner is en die onze planeet respecteert, bijvoorbeeld door de dematerialisatie en vereenvoudiging van onze middelen of via maatschappelijke projecten.

Maatschappelijke verantwoordelijkheid bekleedt dus een belangrijke plaats in het beheer van onze werking en meer nog bij de overgangsmomenten waarmee de FOD Financiën, zijn medewerkers en de andere betrokken partijen worden geconfronteerd. In de definitie van de maatschappelijke verantwoordelijkheid gaat het vooral om het respect voor de mensenrechten, het welzijn van het personeel, de belangen van derden, de ontwikkeling van het maatschappelijk engagement en de transparantie.  

In deze context is vooral die transparantie een hoeksteen die bevestigt en verenigt. Het Global Reporting Initiative (GRI) is een van de middelen die we daartoe ter beschikking hebben waarbij wij van jaar tot jaar verschillende indicatoren kunnen vergelijken. Het GRI-rapport vormt dus een apart hoofdstuk in ons jaarverslag: dit jaar vindt u er 10 indicatoren aan de hand waarvan u onze ontwikkeling zult kunnen volgen.

Ik wens u veel leesgenot.

Hans D'Hondt
Voorzitter van het Directiecomité
FOD Financiën