Ontvangsten door de FOD Financiën 2013 (in duizend euro)

GRI
Indicator EC1
Budget werking FOD Financiën 2013 (in duizend euro)
Fiscale ontvangsten Inkomstenbelastingen 55.276.397
Btw, diverse rechten en taksen 36.331.651
Andere indirecte belastingen 149.407
Met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen 897.849
Andere directe belastingen 368.519
Douanerechten 1.977.994
Accijnzen 7.600.849
Totaal 102.602.666

 

Recettes par le SPF Finances 2013 (en milliers d'euros)
Niet-fiscale ontvangsten Directe belastingen 116.587
Indirecte belastingen (btw en registratie) 833.667
Indirecte belastingen (Kadaster) 7.940
Douane en Accijnzen 14.500
Thesaurie 7.805.413
Rijksschuld 1.359.565
Totaal 10.137.672

 

Van de ontvangsten die de FOD Financiën int voor de Belgische federale overheid, is een gedeelte bestemd voor de financiering van andere overheden zoals de Europese Unie, de gemeenschappen en gewesten, de Sociale Zekerheid, de gemeenten en provincies ... (zie tabel ‘Geaffecteerde ontvangsten bestemd voor de financiering van andere overheden’). De overdracht van die 'geaffecteerde ontvangsten' gebeurt in het kader van de bijzondere financieringswet.

Wat er na de 'affectaties' overblijft, zijn de Rijksmiddelen die elk jaar door het Belgisch Parlement moeten worden goedgekeurd. Het grootste gedeelde hiervan zijn de zgn. 'primaire behoeften' die worden opgedeeld in:

  • dotaties
  • de Cel Gezagsdepartementen (waaronder de FOD Justitie, de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, de FOD Financiën [zie tabel ‘Budget werking FOD Financiën’], Defensie en de Federale politie)
  • de Sociale Cel (waaronder de Pensioenen en Middenstand, en de FOD Sociale Zekerheid)
  • de Economische Cel (waaronder de FOD Mobiliteit en Vervoer)

Daarnaast moet en ook de jaarlijkse toename van de staatsschuld en de rentelast op die schuld gefinancierd worden.

(GRI - Indicator EC1)

language: 
fr
language: 
fr