Focus op invorderingsacties

DoeltreffendheidEfficiëntie
De FOD Financiën heeft zijn invorderingsstrategie geoptimaliseerd door de doeltreffendheid en de efficiëntie te verhogen op vlak van de in te vorderen schulden aan de staat. Voortaan moeten de invorderingsacties sneller worden opgestart om het invorderingsproces af te ronden binnen een periode van twaalf maanden. Voor natuurlijke personen wordt de toe te passen invorderingsactie bepaald op basis van het verschuldigde bedrag. Voor rechtspersonen wordt deze bepaald op basis van het risicoprofiel.

Openstaande aanslagen onroerende voorheffing lastens staatsdomeinen

In 2013 werd binnen de Algemene Administratie van de Inning en de Invordering (AAII) een globaal actieplan opgesteld met het oog op de aanzuivering van de aanslagen inzake onroerende voorheffing lastens de staatsdomeinen.

Er werden drie categorieën aanslagen weerhouden in functie van de hoedanigheid van de schuldenaar (FOD Financiën, andere FOD’s/ministeries, andere openbare diensten) en de beoogde aanslagjaren. De doelgerichte acties resulteerden in een vermindering van het onbetaalde bedrag ten belope van 24,81% en een vermindering van het aantal artikels ten belope van 50,99%.

Aanwending van teruggaaf van buitenlandse btw (VAT Refund)

Vanaf het vierde trimester van 2013 werd een pilootproject, VAT Refund genaamd, opgestart met als doel het aanwenden van de teruggaaf van buitenlandse btw op openstaande fiscale schuldvorderingen op naam van Belgische belastingschuldigen.  

De aanvrager (btw-plichtige) heeft in een Europese lidstaat (andere dan waarin hij gevestigd is) van teruggaaf handelingen verricht die in deze lidstaat een recht op aftrek doen ontstaan. De Europese lidstaat waar de transactie plaatsvindt wordt de ’lidstaat van teruggaaf’ genoemd. De belastingplichtige dient zijn verzoek tot btw-teruggaaf in via de portaalsite van de fiscale autoriteiten van de lidstaat waar hij gevestigd is. Die lidstaat stuurt het verzoek op zijn beurt naar de lidstaat die bevoegd is voor de teruggaaf.

Het pilootproject ging in België van start in september 2013. Tussen 16 september 2013 en eind 2013 werden 5.914 teruggaafverzoeken ingediend door Belgische btw-plichtigen via de applicatie VAT Refund op de Belgische portaalsite INTERVAT. De verzoeken van de belastingplichtige worden daarna vergeleken  met de schuldvorderingsbestanden (btw en directe belastingen). Dit resulteerde in 232 dossiers met openstaande schulden (voor 981 artikels), waarvoor deze openstaande schuld 13.577.462,84 euro bedroeg.

De ontvangkantoren verstuurden een standaardbrief samen met een overeenkomst van overdracht van schuldvordering naar de betrokken btw-belastingschuldigen, waarin aangemaand wordt de openstaande schulden te betalen of de overeenkomst van overdracht van schuldvordering te ondertekenen. Deze ondertekening vergemakkelijkt de procedure van de aanwending van de teruggaaf op de openstaande schuld.  Indien de belastingschuldige niet reageert, zal indien mogelijk een verzoek om invorderingsbijstand worden opgemaakt ter attentie van de lidstaat van teruggaaf met als doel beslag te leggen op de btw-teruggaaf.

In het kader van deze VAT Refund-procedure werden per eind 2013 in totaal 52 dossiers (op de 232 dossiers) behandeld, wat een opbrengst genereerde van 312.029,21 euro.

Deze procedure bevindt zich in een opstartfase en zal gaandeweg wijzigingen ondergaan die rekening zullen houden met de ervaringen. Het doel is te evolueren naar meer uniformiteit op Europees niveau met betrekking tot de werkmethode.

Openstaande aanslagen onroerende voorheffing op naam van meerdere deelgenoten (Brussel, Wallonië)

In juni 2013 heeft de FOD Financiën selectielijsten ter beschikking gesteld betreffende aanslagen inzake onroerende voorheffing ingekohierd op naam van meerdere deelgenoten. De betrokken ontvangkantoren kregen eveneens de identificatiegegevens van de deelgenoten met als doel het voorbereidend opzoekingswerk tot een minimum te herleiden.

Deze doelgerichte invorderingsactie had betrekking op 7.037 dossiers (11.946 artikels) met een openstaand bedrag van 13.567.160 euro. Er werden 2.825 dossiers behandeld (3.652 artikels) hetgeen een ingevorderd bedrag genereerde van 2.357.441 euro, wat een rendement opleverde van 17,4% ten opzichte van  het oorspronkelijke openstaande bedrag.

Dataminingmodellen

Datamining is een techniek die toelaat om doelgerichter en efficiënter in te vorderen. Naast de bestaande Delphi- (voorspelt de solvabiliteit van een belastingschuldige over een periode van twaalf maanden) en Hermes-modellen (voorspelt de kans op betaling voor de belastingschuldigen waaraan Delphi een scoring Very High Risk heeft toegekend) is de FOD Financiën gestart met de ontwikkeling van een derde dataminingmodel, genaamd IRIS. Hierbij worden de dossiers geselecteerd waarin de grootste kans bestaat dat er een betaling zal volgen na telefonisch contact met de belastingschuldige.

language: 
fr
language: 
fr