Buitenlandse btw-teruggave om Belgische fiscale schulden af te lossen

Efficiëntie
Sinds september 2013 is een nieuwe invorderingsprocedure, gebaseerd op VAT Refund, operationeel. Deze procedure gebruikt de teruggave van buitenlandse btw om openstaande Belgische fiscale schulden aan te zuiveren.

Een btw-belastingplichtige die in een EU-lidstaat recht heeft op een aftrek van btw, moet via het Belgische Intervat-portaal een verzoek tot btw-teruggave indienen. Dankzij een wekelijkse koppeling van gegevens krijgen dossierbeheerders zicht op welke belastingplichtigen een teruggave van btw hebben gevraagd maar tegelijk ook fiscale schulden hebben in België.

Daarna verstuurt ontvangkantoor een standaardbrief, samen met een ‘overeenkomst van overdracht van schuldvordering’, naar de betrokken belastingschuldige. In deze brief wordt hij aangemaand om zijn openstaande schulden te betalen of om de overeenkomst te ondertekenen. Dossierbeheerders hopen op die manier op een spontane betaling. Betaalt de belastingplichtige niet maar tekent hij de overeenkomst, dan wordt de buitenlandse teruggave gebruikt om zijn openstaande belastingschuld te betalen. Zo vermijdt de administratie dure beslagprocedures.

Wat gebeurt er wanneer een belastingplichtige de brief niet beantwoordt of de overeenkomst niet binnen de tien kalenderdagen ondertekent en hij meer dan 1.500 euro fiscale schulden heeft? Dan moet zijn dossierbeheerder binnen de maand nadat hij een verzoek tot teruggave heeft ingediend via Intervat, een verzoek tot invorderingsbijstand indienen bij de dienst CLO (Central Liaison Office) Invordering. Deze dienst kan beslag leggen op een buitenlandse btw-teruggave.

De dienst CLO Invordering start dan de procedure ‘verzoek om invorderingsbijstand’ en stuurt de documenten door naar de bevoegde dienst in de betrokken lidstaat. Dat moet gebeuren voor de btw-teruggave werd betaald. Een lidstaat heeft, als er geen bijkomende inlichtingen worden gevraagd, vier maanden de tijd om te beslissen over de teruggave. De betaling moet gebeuren binnen de tien werkdagen na het verstrijken van de vooropgestelde beslissingstermijn. De gemiddelde beslissingstermijn is drie maanden. Maar bepaalde lidstaten, zoals Frankrijk, hebben een kortere beslissingstermijn. De dossiers die de toepassing van deze procedure vereisen, zijn daarom prioriteir bij de dienst CLO Invordering.

In België is deze teruggaveprocedure nog relatief nieuw. De procedure zal nog worden aangepast in functie van de eerste ervaringen en de evolutie naar meer uniformiteit op Europees niveau. De idee dat buitenlandse btw-teruggave kan worden gebruikt om een evenwicht te krijgen in de fiscale balans is wijdverspreid. Maar nog niet alle lidstaten passen dit idee toe. In 2013 slaagde de FOD Financiën erin om 312.029,21 euro buitenlandse btw-teruggave te gebruiken om zijn fiscale balans meer in evenwicht te brengen. 

language: 
fr
language: 
fr